Let op! Schakel prive/incognito modus uit om gebruik te maken van de webshop.

Algemene voorwaarden

Artikel 1. Toepasselijkheid
1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Peter Macco zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing.

1.2 Door een bestelling bij Peter Macco te plaatsen gaat u akkoord met deze Voorwaarden.

1.3 Van deze Voorwaarden kan alleen schriftelijk worden afgeweken. In dat geval blijven alle overige bepalingen van deze Voorwaarden van kracht.

1.4 Alle rechten en aanspraken die in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten worden bedongen ten behoeve van Peter Macco gelden ook ten behoeve van eventueel door Peter Macco ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten 
2.1 Alle aanbiedingen van Peter Macco zijn vrijblijvend. Peter Macco heeft het recht om prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Zie ook artikel 3.6.

2.2 Een overeenkomst komt pas tot stand als Peter Macco uw bestelling heeft geaccepteerd. Peter Macco heeft het recht bestellingen gemotiveerd te weigeren of bijzondere voorwaarden aan de levering te verbinden. Als uw bestelling niet wordt geaccepteerd, krijgt u daar binnen tien (10) werkdagen bericht van.

Artikel 3. Prijzen en betalingen
3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden artikelen en diensten zijn in euro's, inclusief btw en exclusief handlings- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

3.2 Voor bestellingen met een afleveradres in Nederland dient u het verschuldigde bedrag (zonder korting of compensatie) met iDeal te betalen alvorens wij tot verzending van de goederen overgaan.

Artikel 4. Levering 
4.1 De op de website vermelde levertijden zijn indicatief. U ontvangt uw bestelling met bekwame spoed en uiterlijk binnen (30) werkdagen, tenzij door Peter Macco anders wordt aangegeven. In dat laatste geval ontvangt u hier tijdig bericht van. Tot het moment van levering heeft u dan het recht de overeenkomst kosteloos te ontbinden. Overschrijding van de levertermijn geeft u geen recht op schadevergoeding.

4.2 Levering vindt plaats op het moment dat de artikelen op het opgegeven afleveradres worden aangeboden.

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud 
5.1 De eigendom van geleverde artikelen gaat pas over als u het verschuldigde bedrag betaald heeft. Het risico terzake van de artikelen gaat al op het moment van aflevering op u over.

Artikel 6. Intellectuele en industriële eigendomsrechten 
6.1 Alle intellectuele en industriële eigendomsrechten die op de door Peter Macco geleverde artikelen rusten, moet u geheel en onvoorwaardelijk respecteren.

6.2 Peter Macco garandeert niet dat de aan u geleverde artikelen geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

Artikel 7. Reclames en aansprakelijkheid 
7.1 Controleer de geleverde artikelen onmiddellijk na ontvangst. Eventuele gebreken dient u uiterlijk binnen twee (2) weken na ontdekking schriftelijk en gemotiveerd aan Peter Macco te melden.

7.2 Als is aangetoond dat een artikel niet aan de overeenkomst beantwoordt, heeft Peter Macco de keuze het artikel tegen retournering daarvan te vervangen door een nieuw exemplaar dan wel de factuurprijs plus daarvoor betaalde verzendkosten terug te betalen.

7.3 Als u een artikel om welke reden dan ook toch niet wilt hebben, heeft u het recht het artikel binnen zeven (7) werkdagen na aflevering aan Peter Macco te retourneren en de overeenkomst te ontbinden. Retourzendingen worden in dit geval alleen geaccepteerd als de verpakking van het artikel onbeschadigd is en de plastic verzegeling niet is verbroken. Als u het betreffende artikel al betaald had, wordt het bedrag uiterlijk binnen dertig (30) dagen door Peter Macco terugbetaald. De rechtstreekse kosten van terugzending komen voor uw rekening.

Artikel 8. Bestellingen/communicatie 
8.1 Peter Macco is niet aansprakelijk voor misverstaan, beschadigingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen als gevolg van gebruik van internet of andere communicatiemiddelen tussen u en Peter Macco, dan wel tussen Peter Macco en derden, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van Peter Macco.

Artikel 9. Diversen 
9.1 U kunt geen rechten ontlenen aan het feit dat Peter Macco deze Voorwaarden eventueel soepel toepast.

9.2 Als één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Peter Macco in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, vervalt de betreffende bepaling en wordt deze vervangen door een door Peter Macco vast te stellen nieuwe, vergelijkbare bepaling.

9.3 Peter Macco mag bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruikmaken van derden.

9.4 Onverminderd de overige aan Peter Macco toekomende rechten, heeft Peter Macco in geval van overmacht het recht om de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden door dit schriftelijk aan u mee te delen.

Artikel 10. Toepasselijk recht en bevoegde rechter 
10.1 Op deze Voorwaarden en alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

10.2 Alle geschillen tussen partijen worden uitsluitend voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Peter Macco
KvK-nummer 30017600
Btw-nummer 8047.62.661.B0.01
info@PeterMacco.nl
Copyright Peter Macco 2009.
Alle rechten voorbehouden.

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer.
Niet akkoord Akkoord